Tecnologia avançada i
professionals altament 
especialitzats                  

Hospital Odontològic Universitat de Barcelona

 
COMITÈ DE QUALITAT

El Comitè de Qualitat de l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona es constitueix en data 25 de maig de 2012. La seva principal funció és actuar com a cos coordinador i assessor en assumptes que impliquin garantia de Qualitat de l’organització i contribuir en la implantació i difusió de la Qualitat i la millora continua en la cultura organitzativa.

Membres

Presidència

Sra. Olga Serra Escarp

Direcció de Qualitat

Secretària

Sra. Marta Clemente Arcas

Departament de Qualitat

Vocals

Dra. Ruth Carvajal Rodríguez

Odontòloga. Cap de la Unitat de pacients amb patologia associada

Dra. Beatriz Acacio Vidal

Odontòloga

Sra. Roser Bisbal González

Cap d'Infermeria

Sra. Carmen Cañas Aranda

Auxiliar d’Infermeria - Coordinadora Àrea Quirúrgica

Sra. Eva Gallego Correa

Auxiliar d'Infermeria

Sr. Daniel Gallardo Luna

Coordinador de projectes

Sra. Marta Clemente Arcas

Administratiu àrea de Qualitat

Sra. Raquel Cuenca Álvarez

Administració/Comptabilitat

 


 

COMITÈ ÈTIC D’INVESTIGACIÓ CLÍNICA, CEIC

La missió dels comitès d'ètica d'investigació clínica (CEIC) és la de vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca que els puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar-ne garantia pública, avaluant la correcció metodològica, ètica i legal d'aquests projectes i fent el seguiment de la seva realització en els centres que estan  inclosos en el seu àmbit d'actuació acreditat.

L'existència dels CEIC s'estableix a la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, al títol III dedicat a les garanties de la recerca dels medicaments d'ús humà, i s'estableixen uns requisits generals de composició i funcionament al Reial decret 223/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments.

A Catalunya, el Decret 406/2006, de 24 d'octubre, estableix els requisits i el procediment d'acreditació dels CEIC. La constitució d'un CEIC en el si d'una institució que tingui entre les seves finalitats l'activitat de recerca biomèdica té caràcter voluntari, i està sotmesa al tràmit d'acreditació per part de la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut, amb caràcter previ a l'inici de les seves activitats.

Actualment a Catalunya hi ha 35 CEIC acreditats.