Guia de l'usuari

HOSPITAL ODONTOLÒGIC UNIVERSITAT DE BARCELONA

On anar?

Si vostè ve a visitar- se al nostre centre cal que es dirigeixi a la Unitat d’Atenció al client, ubicada a planta baixa.

Què Portar?

Sempre cal que porti amb vostè el seu Document Nacional d’Identitat (DNI).

Si vostè ve derivat de l’ Institut Català de la Salut (ICS) caldrà que porti també la tarja sanitària del CatSalut i el full de sol·licitud de derivació.

En el cas d’una intervenció de cordals, cal portar també la Radiografia.

Si ve a una visita successiva

Si vostè ve al centre a una visita successiva cal que s’adreci a la Unitat d’Atenció al client ubicada a planta baixa.

És molt important que porti amb vostè el comprovant que li varen lliurar de la programació de la visita anterior i on consta la visita successiva.

Horaris

Els nostres horaris són de dilluns a divendres.

L’horari de la Unitat d’Atenció al Client es de 8h a 22h sense interrupció

Què fer si és una urgència?

Si vostè ve al nostre centre per ser visitat d’urgència cal que sempre s’adreci a la Unitat d’Atenció al Client i ho comuniqui.

Horaris Urgències

Els nostres horaris per atendre urgències és de dilluns a divendres

Horari de matí: de 10h a 13h

Tant per urgències generals com per urgències d´ortodòncia.