Compromís amb l'assistència,
la docència             
i la recerca    

Responsabilitat social corporativa

El nostre compromís amb les persones i amb el medi ambient

La Fundació Josep Finestres vol ser una organització excel·lent orientada a les persones i a la societat.

Com a membre responsable de la societat, la nostra organització vol posar en pràctica les mesures necessàries i per això encamina totes les seves accions al bé de la comunitat i del medi ambient.

Aposta pel comportament ètic i per una política d’igualtat d’oportunitats sense exercir cap tipus de discriminació. La Fundació Josep Finestres fomenta la implicació i la participació dels seus professionals en grups de millora per a treballar d’una forma conjunta amb aquest objectiu.

Compromesa amb l’educació i especialment amb la Formació creà l’any 2011 la Comissió de Formació amb la finalitat de vetllar per potenciar l’aprenentatge continu dels seus professionals i establir uns criteris equitatius, justos i que formin al personal en totes les competències per poder desenvolupar les seves funcions d’una forma excel·lent.

Tanmateix, donant compliment a la Llei de prevenció de riscos laborals i conscients de la importància de vetllar per la salut del personal que forma part de la Fundació i dels seus centres, es creà la Comissió de Prevenció de Riscos laborals per a treballar com a empresa socialment responsable i encaminar les seves activitats a reduir i evitar els possibles riscos en matèria de seguretat i evitar accidents relacionats amb la salut.

En el seu codi ètic la Fundació fa palesa la seva implicació i compromís amb la Docència i la Recerca. Més de 200 prestigiosos professors de la Universitat de Barcelona contribueixen amb el seu ampli coneixement i expertesa a formar futurs professionals.

Prop de 500 alumnes realitzen les seves pràctiques clíniques cada any en els nostres centres: l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona i l’Hospital Podològic Universitat de Barcelona. Els alumnes tenen al seu abast les últimes i més avançades tecnologies i els tractaments de màxima complexitat, a la vegada que tenen l’oportunitat d’aprendre sota la tutela del millor professorat de la Universitat de Barcelona.

Ens preocupa el medi ambient i és per aquesta raó que gestionem els residus, els reduïm i reciclem d’una forma responsable. Tot plegat per eliminar al màxim el grau d’impacte ecològic i per treballar responsablement per un planeta saludable.

La Fundació Josep Finestres col·labora amb diferents ajuntaments de Barcelona en el programa dirigit a nens saharauís en els què, a més de que els nens facin vacances, se’ls dóna una atenció sanitària i es té especial cura de la seva salut dental.

Per tal de fomentar un pensament ecològicament responsable i juntament amb el nou projecte d’informatització de la història clínica, els centres disminuiran el consum de paper i, en conseqüència, contribuirem amb el nostre gra de sorra a evitar la tala indiscriminada de boscos.

La Fundació Josep Finestres es planteja com objectiu promoure campanyes internes per informar i fomentar l’ús responsable de les energies.

Pel compromís amb les persones, pel compromís amb el medi ambient.