Lideratge i gestió creativa

Diari Segre. Secció Economia. Lideratge

El concepte creativitat està en ple apogeu. Podem descobrir al nostre voltant un ampli ventall de possibilitats per tal d’aprendre a desenvolupar la creativitat. Toparem amb diversos fòrums, cursos, variada bibliografia, webgrafia, fins i tot llibres que prometen fer-te creatiu en pocs dies. Encara que és cert que el terme no apareix al diccionari fins a la dècada dels 80, la creativitat ha acompanyat l'home des dels seus inicis. Si analitzem als nostres avantpassats, ens adonarem de com en van ser de creatius, i com la creativitat va influir en la mateixa evolució de l'home.

En cas que entenguem  l’esmentat concepte com la capacitat de generar noves idees i l'enginy per ser constructius, originals i imaginatius en propostes i solucions, llavors els líders d'organitzacions compten davant dels seus ulls amb un ampli camp per explorar.

El moment actual és extraordinàriament competitiu i gira a una velocitat vertiginosa. Requereix a les organitzacions dinamisme, agilitat en la presa de decisions, originalitat. S'exigeix avui un valor afegit en productes i serveis que probablement demà quedaran obsolets. Les organitzacions i els professionals enginyosos seran els més competitius en els diferents sectors i seran els que marcaran la diferència.

Aquesta velocitat, lluny de generar certa angoixa tant a les organitzacions com a les persones que formem part d’aquestes, s'ha d'entendre com un atractiu repte. Ser creatiu no va lligat només a aspectes purament artístics o tecnològics, tampoc es tracta d'un patrimoni exclusiu de grans empreses o de les organitzacions que a tots ens vénen a la ment. El líder d'una petita empresa familiar, pot ser tremendament creatiu i diferenciar-se aplicant petits canvis en el seu entorn. Pràctiques que per a una empresa de determinat sector poden ser habituals, per a una altra poden resultar excepcionals i molt noves.

Un líder organitzacional ha de ser creatiu amb l’objectiu d’orientar l'equip pel que fa a l'estratègia a seguir. El veritablement important és perdre la por a explorar i saber acompanyar en aquest trajecte. Ser capaç de gestionar de manera creativa per desenvolupar les potencialitats humanes, la intel·ligència i el talent, poder aconseguir la consecució d'objectius i satisfer de manera equilibrada a tots els grups d'interès. Crear i deixar crear.

En més d'una ocasió, la solució és a casa. "El líder que dóna ales", eslògan amb certa similitud al d'una coneguda beguda. John Maxwell ja defineix al líder organitzacional com el que és capaç d'estimular i millorar a les persones en cada una de les àrees. Tots naixem amb creativitat, tan sols necessitem l'estimulació suficient per expressar-la. Jo segueixo sorprenent-me diàriament de les meravelloses idees que neixen de les persones que formen el meu equip.

Ser creatiu implica comptar amb un cert grau de maduresa per tal de saber que podran sorgir barreres pròpies de qualsevol canvi: por, desconfiança, conformisme, interessos i egos. També s’ha d’estar preparat perquè certes idees no arribin a bon port i, si em permeten, és indispensable cert grau d'humilitat per acceptar que altres puguin tenir millors idees que les pròpies.

És necessari perdre la por i, com deia Einstein, "Si cerques resultats diferents, no facis sempre el mateix".

Diumenge, 7 de juny de 2015

Olga Serra Escarp

Directora d'Infermeria i Qualitat

Fundació Josep Finestres

Universitat de Barcelona

Col·laboradora acadèmica del Màster en Direcció i Lideratge de Ingenio School - Universitat de Lleida

Consultora d'Ingenio School

Categoria recerca: