Compromís amb l'assistència,
la docència             
i la recerca    

Identitat corporativa

La Identitat corporativa, també anomenada identitat visual, és el conjunt de característiques específiques d’una entitat que la fan única i la diferencien d’altres entintats. Són diferents elements utilitzats per una empresa, signes i símbols, que fan que es distingeixi de la resta.  És la forma en que comuniquem qui i què som, què fem i com ho fem. És un element de diferenciació i posicionament de mercat.

La imatge corporativa ha d'ésser capaç de copsar i projectar la identitat d'una organització, la seva història, la seva cultura organitzativa, la seva filosofia i els seus valors. És un signe d d'identitat, una forma de relació i de comunicació.

La imatge corporativa és des d'una primera perspectiva més visual, la signatura d’una empresa a través del seu logotip, el color que identifica a una Institució, el seu disseny , l’arquitectura, la senyalització, la uniformitat i identificació del seu personal. La segona perspectiva és la representació mental d'aspectes intangibles i difícils de definir com la reputació, el rigor, la responsabilitat, la serietat, l’estil. El concepte identitat és així la part més íntima i profunda d’una organització.

La Fundació Josep Finestres ha realitzat un esforç durant l’any 2012 per tal d’avançar en aquest tema.

Seguint el guió d’un nou Pla d’identitat corporativa de la FJF, s’ha dut a terme la senyalització direccional exterior del Campus de Bellvitge per facilitar el circuit i la localització dels dos hospitals, el d’odontologia i el de podologia. La nova senyalització incorpora el color corporatiu i el nom i logotip dels nostres centres: Hospital Odontològic Universitat de Barcelona i Hospital Podològic Universitat de Barcelona. Aquestes senyals guien als usuaris per l’entramat d’edificis i vials que configuren el mapa del Campus.

La retolació de l’hospital instal·lada en la façana principal del centre i en la marquesina d’accés a l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona ajuda a la seva identificació i contribueix a millorar l’accessibilitat del ciutadà al dispositiu. Tanmateix, l’acurada senyalització interior de l’edifici facilita la navegació d’usuaris i clients per arribar al centre. La senyalització clara i fàcilment llegible segueix les directrius del Pla d’identificació visual de l’empresa. 

Paral·lelament, des de principis de 2012 s’ha implantat el Protocol d’Uniformitat i Identificació adreçat a la totalitat del personal del centre, professionals, professors i alumnes.

També s’ha elaborat una Guia d’Elaboració de la Documentació Impresa, que estandarditza i codifica en un format homogeni els documents utilitzats interna i externament en suport paper, harmonitzant-la i seguint els criteris d’imatge corporativa de la FJF.

Per a acabar, s’ha construït aquesta nova Web amb la finalitat de que sigui un potent i actual canal de comunicació entre la FJF i la societat.

Tot un seguit d’actuacions emmarcades en la cultura de la Qualitat, orientades a millorar la imatge i comunicació de la FJF envers la població de la seva àrea d’influència i dels seus clients.