Compromís amb l'assistència,
la docència             
i la recerca    

Direcció general

La direcció general de la Fundació Josep Finestres, amb les eines pròpies de la  gestió i sota l’aixopluc del marc de treball no prescriptiu del Model de Qualitat EFQM d’excel·lència, guia a l’organització en la cultura de la millora continua, definint i impulsant l’apassionant procés de la gestió del canvi.

La direcció amb el seu compromís, rigor, ètica  i sempre coherent amb la missió, visió i valors de la Fundació, duu a terme les accions necessàries per a la consecució d’objectius, desenvolupant les estratègies necessàries sempre centrades en satisfer les necessitats i expectatives actuals i futures de les persones i de la societat en general.

La direcció vetlla per a que en la Fundació els futurs professionals receptors de docència realitzin les pràctiques clíniques en l’àmbit de les Ciències de la Salut , aposta per l’excel·lència en la prestació de serveis, sempre orientats als pacients, i impulsa el coneixement i la recerca entre els professionals de l’organització.

La direcció és conscient de que el bé més preuat d’una organització són les seves persones que dia darrera dia amb la seva implicació i assumpció de responsabilitats fan realitat els èxits de l’empresa.

És per aquesta raó que la direcció recolza als professionals amb Plans de formació que contribueixin a fer-los créixer personal i professionalment, tot fomentant la seva implicació i participació. Es promouen les metodologies innovadores per millorar i facilitar el treball en equip que, juntament amb el disseny, gestió i millora dels processos de l’empresa, generen valor afegit i la satisfacció de tots els grups d’interès.

La direcció general té com objectiu desenvolupar aliances amb altres organitzacions per tal d’optimitzar recursos i compartir  experiències, coneixement i objectius comuns que aportin valor afegit del que es puguin beneficiar tots els seus grups d’interès: alumnes, pacients, professors, professionals, proveïdors, Junta de Patronat i societat en general.

La direcció desenvolupa una política i estratègia tenint en compte el mercat i sector del que forma part i treballa per identificar les necessitats dels seus grups d’interès i poder satisfer les seves expectatives, innovant i incorporant els últims avenços existents en el mercat.

La satisfacció d’aquesta direcció parteix del compromís amb l’organització i les seves persones, la transparència en totes les seves accions i el treball constant per tal d’arribar a assolir l’excel·lència basada en la feina ben feta.

 

Dr. Armand Arilla

Col·legiat núm. 20.180