Compromís amb l'assistència,
la docència             
i la recerca    

Direcció de Qualitat

La direcció de Qualitat de la Fundació Josep Finestres de la Universitat de Barcelona, és la responsable de desenvolupar un sistema de gestió, basat en el marc conceptual del Model de Qualitat referencial europeu EFQM.

La citada direcció te com objectiu implantar i difondre la política de Qualitat en l’organització i aportar tot el recolzament tècnic i logístic necessari.

La direcció de Qualitat, liderarà el procés  per a la realització de processos i protocols, així com la documentació pertinent, per tal de culminar amb èxit la implantació.

Qualitat  vetllarà per potenciar tots els mecanismes necessaris mitjançant comitès, comissions i grups de millora, i per facilitar i motivar al personal per a que s’involucri i participi activament en la millora de procediments de treball. La direcció promourà la participació en accions que garanteixin la satisfacció de tots els grups d’interès.

És funció també d’aquesta direcció, la planificació i gestió de la formació interna del personal  a partir de la detecció de necessitats formatives, com a eina clau pel desenvolupament del coneixement i de les capacitats de l’organització.

La direcció de Qualitat realitzarà les auditories internes essent part activa i coordinarà els processos d’auditories externes per contribuir a implantar la cultura de la millora continua.

És responsabilitat de la direcció de Qualitat la comunicació interna, externa i la imatge corporativa de l’organització.

La direcció de Qualitat recolzarà i participarà activament en la consecució dels objectius estratègics de la Fundació per avançar en el camí i assolir l’excel·lència sostenible.

 

Olga Serra