Tecnologia avançada i
professionals altament 
especialitzats                  

Comitès i Comissions

Els Comitès i Comissions són òrgans molt importants en una Institució. Són equips interdisciplinars formats per professionals experts que treballen conjuntament amb la Direcció per a la millora continua.

Les organitzacions excel·lents són coneixedores de la importància d’integrar el capital intel·lectual i l’expertesa dels seus professionals per implantar idees de millora que repercutiran sens dubte en la qualitat  del servei.