Compromís amb l'assistència,
la docència             
i la recerca    

Codi ètic

El principis generals del Codi ètic de la Fundació Josep Finestres, en endavant FJF, es basaran amb la seva missió, visió i valors.

“La nostra raó de ser és oferir docència clínica de qualitat dels futurs professionals i la formació continuada dels que ja ho són, l’excel·lència en la prestació de serveis sanitaris i socials sempre orientada als pacients i la recerca científica en l’àmbit de les Ciències de la Salut.”

“Volem ser una institució del Grup UB de prestigi i referència, compromesa amb la societat, l’assistència sanitària i social, la docència clínica i la recerca en l’àmbit de les Ciències de la Salut.”

Com organització compromesa amb la societat establim els principis específics del Codi ètic de la FJF:

 • La FJF es compromet a oferir una assistència de qualitat i treballar per aconseguir l’excel·lència.
 • La FJF vetllarà per oferir una docència clínica excel·lent i formar futurs professionals competents i integres.
 • La FJF vetllarà amb l’assessorament del Comitè d’ètica d’investigació clínica de l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona, per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels éssers humans que participin en projectes de recerca.
 • La FJF vetllarà per la seguretat i satisfacció objectiva dels usuaris atesos en els seus centres i per la de l’equip humà que la forma.
 • Els usuaris atesos en els centres de la FJF tenen el dret a la informació relativa al seu procés i a la participació activa en la presa de decisions.
 • La FJF vetllarà pel compliment del secret professional, el respecte a la intimitat i per la confidencialitat de les dades dels usuaris atesos en els seus centres. A més, es facilitarà la utilització de bases de dades anònimes per afavorir la recerca en aquest àmbit.
 • La FJF vetllarà pel comportament ètic de tot l’equip humà que té relació amb l’organització: professionals, professorat i alumnes i pel compliment dels drets humans, de les Lleis civils, penals i administratives locals, autonòmiques, estatals aplicables així com les normes de funcionament intern dels seus centres.
 • Els professionals de la FJF tenen l’obligació de mantenir el nivell de competència professional i actualització de coneixements per dur a terme les seves funcions.
 • La FJF promourà el comportament deontològic i respectuós en les relacions internes de l’equip.
 • La FJF promourà la cura, el respecte i l’ús assenyat de les instal·lacions, equipaments, instrumental i utillatge dels seus centres.
 • L’equip humà que forma part de la FJF es compromet a fer un ús responsable dels sistemes de la informació: correu electrònic corporatiu, Internet, etc.
 • La FJF rebutja en nom de la ciutadania qualsevol actitud de discriminació a les persones en funció de sexe, ètnia, raça, religió, edat, orientació sexual o qualsevol altre atribut.
 • La FJF organització compromesa amb el medi ambient, vetllarà per la protecció ambiental, la correcta gestió de residus, el consum responsable i l’estalvi energètic.
 • La FJF té el compromís d’actuar de forma ètica en totes les actuacions economicofinanceres, així com actuacions en l’àmbit del màrqueting i la publicitat.
 • La FJF vetllarà i promourà la comunicació de l’organització entre tots els seus grups d’interès utilitzant els canals reservats a aquesta funció.
 • Les declaracions o comunicacions públiques de la FJF, es realitzaran sempre des de la persona responsable de la comunicació i sota el vist i plau de la Direcció.